ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία «Επιχειρήσεις Αλεξάνδρου Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε.» ιδρύθηκε το 1988 απο τον Αλέξανδρο Χρηματόπουλο και για την πρώτη δεκαετία λειτουργίας της (1988-1998) δραστηριοποιείται στο εμπόριο μηχανημάτων έργου με ειδικότητα στα μηχανήματα οδοποιίας.

 

Η εταιρεία το 1998 εισέρχεται στον κατασκευαστικό κλάδο με κύρια δραστηριότητά της την εκτέλεση ποικίλων έργων υποδομής στον Δημόσιο αλλά και τον Ιδιωτικό Τομέα, όπως οδικά επαρχιακά-αγροτικά δίκτυα, γέφυρες, φράγματα, κτιριακές εγκαταστάσεις, υδραυλικά και λιμενικά έργα.

 

Η εταιρεία, από το 2009 και έπειτα, κόντρα στις αντίξοες εγχώριες επικρατούσες συνθήκες του τεχνικού κλάδου και με γνώμονα τις συνεργασίες της με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό και τους συνεργάτες της, επεκτείνει την λειτουργία της στην ανάληψη, διαχείριση και εκτέλεση εξειδικευμένων αντικειμένων και υπηρεσιών (projects), παρέχοντας την εμπειρία της σε υπηρεσίες κατεδαφίσεων κτιριακών εγκαταστάσεων, σε καθαιρέσεις μεγάλου ύψους και όγκου διαφημιστικών πλαισίων-πινακίδων, καθώς και στην απεγκατάσταση-εγκατάσταση πάσης φύσεως εξοπλισμού, όπως μηχανολογικού εξοπλισμού μηχανουργείων.

 

Σήμερα, η εταιρεία «Επιχειρήσεις Αλεξάνδρου Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε.» στηριζόμενη στην πολυετή εμπειρία της προχωρά ένα βήμα παραπέρα επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στο εμπόριο ειδών αλουμινένιων συτημάτων αντιστήριξης υπόγειων εδαφικών υλικών – τάφρων, στο εμπόριο αλεξίσφαιρων γιλέκων, καθώς και σωσιβίων για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας, αποτελώντας ταυτόχρονα εμπορικός διανομέας οίκων του εξωτερικού ή αντιπρόσωπος αυτών.

Από το τέλος του 2019, η εταιρεία συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών στον τομέα της ασφάλειας, του στρατιωτικού και του ιατρικού τομέα.

 

Τελευταία, η εταιρεία μας, με γνώμονα την τεχνολογική εξέλιξη των υλικών, την προκατασκευή και κατ’ επέκταση την μείωση του κόστους της κατασκευής της, επεκτείνει την δραστηριότητά της στην μελέτη και την προμήθεια, ως εμπορικός αποκλειστικός αντιπρόσωπος οίκων του εξωτερικού, αερουποστηριζόμενων στεγάστρων – θόλων προς κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1988

Ίδρυση της εταιρείας «Επιχειρήσεις Αλεξάνδρου Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε.»

1998

Είσοσος της εταιρείας στον κατασκευαστικό κλάδο.

2009

Εδραίωση της εταιρείας στον κατασκευαστικό κλάδο με την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου πρώτης τάξης.

2016

Εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001,                  του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο 14001 και του συστήματος διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο               BS OHSAS 18001.

2019

Εμπορικός αντιπρόσωπος ειδών αλουμινένιων συτημάτων αντιστήριξης υπόγειων εδαφικών υλικών – τάφρων, αλεξίσφαιρων γιλέκων και σωσιβίων.

2020

Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας:

 • Η προμήθεια όλων των ειδών ηλεκτρονικού, ιατρικού και εξοπλισμού ασφαλείας για τον Ιδιωτικό & Δημόσιο Τομέα.

2021

 • Παροχή συμβουλών στον ελληνικό τομέα ακίνητης περιουσίας.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ανάπτυξη και επέκταση στις αλυσίδες λιανικής.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη εμπορικών κτιρίων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για έργα παραθαλάσσια και σπιτιών.

 

Η ομάδα μας αποτελείται από επαγγελματίες με σημαντική εμπειρία στην Ανάπτυξη Λιανικής & Ακίνητης Περιουσίας (Retail & Real Estate Development).

Η εταιρεία μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως την ανάπτυξη δικτύων πολυεθνικών αλυσίδων, την ενοικίαση εμπορικών έργων, τη διαχείριση πωλήσεων κατοικιών, την έρευνα αγοράς ακινήτων.

Παράλληλα, μέσω του εκτεταμένου δικτύου εξωτερικών συνεργατών της και την ανάπτυξη πολύ καλών σχέσεων με τους δημόσιους φορείς (οικοδομικές αρχές, δήμους και άλλους κρατικούς αξιωματούχους), μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλη την Ελλάδα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει το αργότερο στις 30/6/2024. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη :

 • Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος : Χρηματόπουλος Αλέξανδρος
 • Αντιπρόεδρος : Χρηματόπουλος Θεοχάρης
 • Μέλος : Χρηματοπούλου Ευαγγελία
 • Μέλος : Χρηματοπούλου Μαρία – Κυριακή

 

Συμμετέχουν :

 • Τεχνικός Διευθυντής : Νικόλαος Κουρούπης
 • Οικονομικός Διευθυντής : Μιχαήλ Μιχαήλ

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Η εταιρεία «Επιχειρήσεις Αλεξάνδρου Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε.» δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον, μέσω της εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.